Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mới đây công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, kết quả cho thấy số nợ phải trả của đơn vị giảm mạnh sau khi bàn giao Quỹ hỗ trợ và sắp xếp phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính từ đầu năm 2018.
Cụ thể, cuối năm 2017, Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 126 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Tại thời điểm đầu năm, Quỹ hỗ trợ và sắp xếp phát triển doanh nghiệp của SCIC ghi nhận 19.056 tỉ đồng trong khoản mục Các quỹ phải trả (thuộc nguồn vốn) và tương ứng trên khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn (thuộc tài sản).
Nguồn thu của quỹ này đến từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp; lợi nhuận sau thuế và khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước...
Sau khi quỹ trên được chuyển về Bộ Tài chính, tổng tài sản của SCIC tính đến ngày 30.6 vừa qua giảm mạnh từ 61.076 tỉ đồng xuống còn 41.749 tỉ đồng. Theo đó, nợ phải trả cũng giảm mạnh theo chỉ còn 1.462 tỉ đồng từ mức 21.530 tỉ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC đạt 2.288 tỉ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, SCIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.900 tỉ đồng.
Theo danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, SCIC sẽ bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp ở 6 Bộ và 16 địa phương với tổng số vốn nhà nước trên 11.200 tỉ đồng. Tuy nhiên lũy kế đến hết tháng 6, SCIC mới tiếp nhận 25 doanh nghiệp theo danh sách chuyển giao với tổng vốn Nhà nước hơn 862 tỉ đồng. Riêng nửa đầu năm, tổng công ty mới tiếp nhận 5 trên 45 doanh nghiệp theo kế hoạch tiếp nhận cả năm 2018.
Năm 2018, SCIC đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 7.900 tỉ đồng với lợi nhuận sau thuế hơn 5.400 tỉ đồng. Theo đại diện SCIC, gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng điều chỉnh và không còn thuận lợi như đầu năm. Tổng công ty đang xem xét lựa chọn các phương án thoái vốn phù hợp, tính toán để mang lại lợi ích cao nhất.
Tuyết Nhung (Mothegioi)